Školská rada

Školská rada (ŠR) je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků školy či případně samotným zletilým žákům podílet se na správě školy.

V ZŠ a SŠ waldorfské je tvořena šesti lidmi: dva lidé jsou jmenováni zřizovatelem školy a zastupují zřizovatele (v našem případě město Semily), dva jsou voleni z řad učitelů a dva jsou voleni z řad rodičů a zletilých žáků školy. Způsob volby zástupců do ŠR popisuje podrobněji Volební řád ŠR vydaný zřizovatelem.

ŠR se podílí na zpracování koncepčních záměrů školy. Schvaluje některé dokumenty (školní řád, výroční zprávu, pravidla hodnocení žáků). Vyjadřuje se k rozpočtu školy, k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování a taktéž k inspekčním zprávám. ŠR je rovněž oprávněna podávat oznámení a podněty řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy.

Další informace týkající se ŠR jsou zmíněny v § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. - školského zákona.


Stávající složení rady školy (funkční období 2015 – 2018)

Zástupci města:

Bc. Lena Mlejnková
E-mail: mlejnkova@mu.semily.cz
tel.: 481 629 219

Ing. Jana Dvořáková
E-mail: dvorakova@mu.semily.cz
tel.: 481 629 279

Zástupci kolegia učitelů:

Mgr. Marta Šedivá
E-mail: marta.sediva@waldorf.semily.cz
tel.: 481 624 580

Mgr. Petr Stříbrný
E-mail: petr.stribrny@waldorf.semily.cz
tel.: 488 880 027

Zástupci rodičů:

Ing. Jan Myslivec
E-mail: jan.myslivec@retech.cz
tel.: 602 255 377

Mgr. Žofie Převrátilová
E-mail: trejtnarka@seznam.cz
tel.: 777 761 235

STANOVISKO ŠKOLSKÉ RADY K PLOŠNÉMU TESTOVÁNÍ V 5. A 9. TŘÍDÁCH"

Odkaz na stránky Asociace waldorfských škol České republiky