Rozcestník pro rodiče

Na koho se ve škole obrátit

Záležitosti týkající se prospívání dítěte ve škole (prospěch, chování, případné problémy atd.)

 • příslušný třídní učitel
 • v případě potřeby zapojit další osobu je možné kontaktovat (podle povahy záležitosti)
  • zástupkyni pro ZŠ či SŠ
  • výchovného poradce
  • speciálního pedagoga
  • ředitele školy

Přijímání nových žáků, žádosti o přestup z jiné školy

 • zástupkyně pro ZŠ a SŠ

Otázky na metodiku waldorfské výuky na škole

 • zástupkyně pro ZŠ a SŠ, které dotaz zodpoví nebo poskytnou kontakt na další osobu

Dotazy o akcích na škole

 • zástupkyně pro ZŠ a SŠ (pro akce pořádané školou)
 • zástupce Spolku přátel waldorfské školy v Semilech (pro vánoční a velikonoční jarmark, sportovní den a další akce pořádané Spolkem)

Provozní záležitosti týkající se školy

 • hospodářka školy (pro ZŠ)
 • kancelář lycea (pro záležitosti SŠ)

Stravování v jídelně

 • pro záležitosti stravování Vašich dětí prosím kontaktujte přímo kancelář školní jídelny v ZŠ Ladislava Riegra v Řekách (tel. 737 212 721)

Podněty a stížnosti

 • Podněty a stížnosti řeší ředitel školy – postup viz příloha Podávání stížností v dokumentech.
 • S podněty se mohou rodiče obracet také na zástupce Spolku přátel waldorfské školy v Semilech (viz níže) – spolek se bude podnětem sám zabývat nebo zajistí jeho přeposlání na kompetentní osobu.
 • Systémové podněty a připomínky je možné adresovat také školské radě (viz níže)
 • V případě podnětů směřovaných ke zřizovateli prosím kontaktujte Ing. Tomáše Sábla (místostarosta mající v gesci oblast školství, tel. 481 629 279 či 777 872 958, sabl(zavináč)mu.semily.cz)

Kdo má co na starosti

Statutární zástupce ředitele

Mgr. Lenka Břenková | lenka.brenkova@waldorf.semily.cz | tel. 732 516 572

 • je statutárním orgánem školy
 • řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci
 • stanovuje organizační podmínky provozu školy
 • rozhoduje o hlavních otázkách hospodaření a mzdové politiky, zodpovídá za náležité použití finančních prostředků
 • schvaluje dokumenty a materiály, které tvoří výstupy školy
 • a další úkoly vyplývající z legislativy

Zástupkyně pro ZŠ

Mgr. Marta Šedivá | marta.sediva@waldorf.semily.cz | tel. 604 232 268

 • zodpovídá za pedagogické činnosti na ZŠ
 • koordinuje práci učitelů, rozvrhy tříd, zajišťuje suplování na ZŠ
 • zodpovídá dotazy a stížnosti týkající se chodu ZŠ
 • kontaktní osoba při přijímání a přestupech žáků na ZŠ
 • koordinace hospitací na ZŠ

Zástupkyně pro SŠ

Mgr. Lenka Břenková | lenka.brenkova@waldorf.semily.cz | tel. 732 516 572

 • zodpovídá za pedagogické činnosti na SŠ
 • koordinuje práci učitelů, rozvrhy tříd, zajišťuje suplování SŠ
 • zodpovídá dotazy a stížnosti týkající se chodu SŠ
 • kontaktní osoba při přijímání a přestupech žáků na SŠ
 • koordinace hospitací na SŠ

Kolegium učitelů

Řídí vnitřní život školy a proces výchovy a vzdělávání. Má funkci pedagogické rady školy a schází se na pravidelné konferenci každý čtvrtek. Kolegium je možno kontaktovat přes jakéhokoliv učitele, nejlépe přes jednu ze zástupkyň.

Třídní a odborní učitelé

Aktuální soupis učitelů.

Výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Břenková, 9. – 13. třída | lenka.brenkova@waldorf.semily.cz | tel. 732 516 572

 • výchovné poradenství
 • kariérové poradenství

Mgr. Marta Šedivá, 1. – 8. třída | sediva@waldorf.semily.cz | tel. 604 232 268

 • výchovné poradenství

Speciální pedagožka

PaedDr. Vlasta Tomešová, vlasta.tomesova@waldorf.semily.cz

 • individuální práce se žáky s IVP
 • spolupráce s třídními učiteli žáků s IVP, dokumentace výchovného procesu těchto žáků
 • poradenská činnost

Metodik primární prevence

Mgr. Petr Stříbrný, petr.stribrny@waldorf.semily.cz

 • prevence sociálně patologických jevů atd.,

Školní družina

Pro 1. A třídu: Mgr. Hana Kristelová | hana.kristelova@waldorf.semily.cz | 728 774 826

Pro 1. B třídu: Zdeňka Nesvadbová | zdenka.nesvadbova@waldorf.semily.cz | 604 424 166

Pro 2. třídu: Helena Pánová | helena.panova@waldorf.semily.cz | 732 636 032

Pro 3. třídu: Eva Kaplanova | eva.kaplanova@waldorf.semily.cz | 773 139 666


Dětský klub

Libuše Friedrichová | libuse.friedrichova@waldorf.semily.cz | 605 789 746

Barbora Kozáková | barbora.kozakova@waldorf.semily.cz


Školní jídelna

pro záležitosti stravování Vašich dětí prosím kontaktujte přímo kancelář školní jídelny v ZŠ Ladislava Riegra v Řekách (tel. 737 212 721)

Hospodářka a účetní, kancelář ZŠ

Bc. Silvie Rysová | tel. 736 130 073, 481 624 580 | Tyršova 485


Kancelář SŠ

organizační pracovník Ivana Vrablíková | tel. 733 184 756, 488 880 027


Školník

Arnošt Vachta | kontakt přes kancelář ZŠ nebo na tel. 739 028 504


Školská rada

 • školské radě je odpovědný ředitel školy
 • rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • projednává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové Školské rady

 • Za zřizovatele: Lena Mlejnková, Jana Dvořáková
 • Za pracovníky školy: Marta Šedivá, Petr Stříbrný
 • Za rodiče: Jan Myslivec (předseda), Žofie Převrátilová

Školská rada se schází minimálně 2 x ročně. V případě potřeby se obracejte na předsedu ŠR p. Jana Myslivce (jan.myslivec(zavináč)retech.cz)

Spolek přátel waldorfské školy v Semilech

www.spws.cz, Dita Šťastná, dita(zavináč)climbing.cz, 734 264 225

 • spolupracuje se školou a s ostatními institucemi orientujícími se na waldorfskou pedagogiku.
 • organizuje a podílí se na organizování akcí prezentujících ZŠ, SŠ a waldorfskou pedagogiku vůbec.
 • organizuje a podílí se na organizování mezinárodních akcí, vč. výměnných pobytů dětí. organizuje a podílí se na organizování zájmové činnosti, kroužků pro děti i dospělé.
 • spolupracuje na řešení případů sociální pomoci potřebným rodinám.
 • spolupracuje na pořádání odborných seminářů a přednášek.
 • podílí se na hospodářském zabezpečení chodu ZŠ a SŠ

Učební pomůcky a školní potřeby

Informace o financování učebních pomůcek a školních potřeb naleznete v části Základní škola - dokumenty.